Zasady działania

Poradnia jest placówką publiczną, działającą w systemie oświatowym i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu dzieciom ( w wieku od urodzenia ) i młodzieży, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych /DZ.U. Nr 5 z 2003 r. poz. 46/.
Z dniem 1 stycznia 1999 r., na mocy Uchwały Nr V/31/99 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 22 marca 1999 roku w sprawie utworzenia jednostek budżetowych, Poradnia stała się powiatową jednostką budżetową.

Nad merytoryczną pracą Poradni sprawuje nadzór
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Nadzór organizacyjny nad działalnością Poradni spełnia
Powiat Brodnicki
Podstawą gospodarki finansowej Poradni jest
Plan Finansowy
na który składają się po stronie dochodów
subwencja oświatowa
dotacje samorządowe.