PPP Brodnica

Zasady działania

Poradnia jest placówką publiczną, działającą w systemie oświatowym i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu dzieciom ( w wieku od urodzenia ) i młodzieży, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych /DZ.U. Nr 5 z 2003 r. poz. 46/.
Z dniem 1 stycznia 1999 r., na mocy Uchwały Nr V/31/99 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 22 marca 1999 roku w sprawie utworzenia jednostek budżetowych, Poradnia stała się powiatową jednostką budżetową.

Nad merytoryczną pracą Poradni sprawuje nadzór
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Nadzór organizacyjny nad działalnością Poradni spełnia
Powiat Brodnicki
Podstawą gospodarki finansowej Poradni jest
Plan Finansowy
na który składają się po stronie dochodów
subwencja oświatowa
dotacje samorządowe.

Skip to content