PPP Brodnica

DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA

 • Terapia krótkoterminowa zaburzeń zachowania i emocji.
 • Terapia krótkoterminowa rodzinna – systemowa.
 • Wsparcie psychologiczne w sytuacjach losowych i interwencyjnych.
 • Pomoc psychologiczna po traumie i w kryzysie.
 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, dla osób prezentujących ryzykowne zachowania.
 • Terapia indywidualna dzieci małych (do 6 r.ż.), ewentualna praca z dziećmi nadpobudliwymi, z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.
 • Terapia krótkoterminowa – punkt konsultacyjny – interwencja kryzysowa.
 • Prowadzenie zajęć terapii indywidualnej dla dzieci z autyzmem i dzieci z innymi zaburzeniami rozwoju.
 • Instruktaże do prowadzenia ćwiczeń dla uczniów z dysleksją.
 • Pomoc rodzicom – poradnictwo, konsultacje w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi, emocjonalnymi, zburzenia odżywiania itp. 
 • Terapia logopedyczna.
 • Terapia biofeedback.
 • Całościowa terapia dziecka z implantem ślimakowym.
 • TUS, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.
Skip to content