PPP Brodnica

DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA

 • Diagnoza psychologiczna trudności szkolnych (ryzyko dysleksji).
 • Diagnoza psychologiczna zaburzeń zachowania i emocji.
 • Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku od 0 – 3 r.ż, dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z trudnościami w funkcjonowaniu poznawczym i zadaniowym wynikających z zaburzeń rozwojowych i niepełnosprawności.
 • Prowadzenie diagnozy pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju, zaburzeń emocjonalnych, specyficznych trudności w uczeniu się.
 • Ocena rozwoju psychomotorycznego dzieci 0 – 3 letnich.
 • Ocena rozwoju psychomotorycznego dzieci 5 – 6 letnich.
 • Ocena gotowości szkolnej dzieci 7 letnich.
 • Ocena ryzyka dysleksji u dzieci w okresie rocznego przygotowania przedszkolnego i w I etapie edukacyjnym.
 • Diagnoza pedagogiczna dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w celach orzeczniczych.
 • Diagnoza przyczyn trudności dydaktycznych uczniów w kl. I – III.
 • Diagnoza pedagogiczna specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) z wykorzystaniem nowych metod diagnostycznych.
 • Diagnoza uogólnionych trudności dydaktycznych.
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych uczniów.
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci z wadą słuchu, wzroku.
 • Badania logopedyczne.
 • Sondażowe badania logopedyczne.
 • Przesiewowe badania słuchu i wzroku i mowy.
 • Zespołowa diagnoza małego dziecka pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA

 • Terapia krótkoterminowa zaburzeń zachowania i emocji.
 • Terapia krótkoterminowa rodzinna – systemowa.
 • Wsparcie psychologiczne w sytuacjach losowych i interwencyjnych.
 • Pomoc psychologiczna po traumie i w kryzysie.
 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, dla osób prezentujących ryzykowne zachowania.
 • Terapia indywidualna dzieci małych (do 6 r.ż.), ewentualna praca z dziećmi nadpobudliwymi, z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.
 • Terapia krótkoterminowa – punkt konsultacyjny – interwencja kryzysowa.
 • Prowadzenie zajęć terapii indywidualnej dla dzieci z autyzmem i dzieci z innymi zaburzeniami rozwoju.
 • Instruktaże do prowadzenia ćwiczeń dla uczniów z dysleksją.
 • Pomoc rodzicom – poradnictwo, konsultacje w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi, emocjonalnymi, zburzenia odżywiania itp. 
 • Terapia logopedyczna.
 • Terapia biofeedback.
 • Całościowa terapia dziecka z implantem ślimakowym.
 • TUS, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.


Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej w dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców (propozycja tematów szkoleń, prelekcji, warsztatów, zajęć terapeutycznych itp.)

Prelekcje, szkolenia, warsztaty dla nauczycieli:

 1. „System motywacyjny w przedszkolu”.
 2. „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”.
 3. „Dokumentacja Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej- interpretacja zaleceń, możliwe formy pomocy”
 4. „Dlaczego to dziecko nic nie mówi?” – szkolenie dla nauczycieli z podstaw pracy z dzieckiem z diagnozą mutyzmu wybiórczego”
 5. „Depresja niejedno ma imię” – szkolenie dla nauczycieli zapoznające słuchaczy z objawami zaburzeń depresyjnych oraz form pomocy dla młodzieży z diagnozą
 6. „Samouszkodzenia – zrozumieć, aby mądrze reagować” – szkolenie dla nauczycieli zapoznające słuchaczy ze zjawiskiem samookaleczania się
 7. „Jak rozmawiać z osobą, która ma myśli samobójcze?”
 

Konsultacje dla nauczycieli na terenie poradni i szkół według potrzeb – po wcześniejszym umówieniu

Pogadanki/ warsztaty dla uczniów:

 1. Zajęcia warsztatowe aktywizujące w wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych (głównie ostatnich klas) – warsztaty, prelekcje, filmy, prezentacje multimedialne itp.,
 2. „#Nie_hejtuj” – warsztat dla młodzieży odnośnie cyberprzemocy i hejtu na portalach społecznościowych (2 x 45min); VII-VIII kl SP i szkoły ponadpodstawowe.
 3. Cykl spotkań o bezpieczeństwie w Internecie (tematy: zagrożenia w Internecie, cyberprzemoc, hejt, seksting, obraz siebie na portalach społecznościowych) – cykl spotkań obejmuje 6 x 45min, gdzie zapoznajemy się z grupą i omawiamy kompleksowo cyberprzemoc. VII-VIII kl. SP i szkoły ponadpodstawowe.
 4. Cykl spotkań o motywacji i kreatywnym myśleniu dla młodzieży.
 5. „Dowód miłości” – warsztat dla starszej młodzieży szkół ponadpodstawowych odnośnie podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych i zagrożeniach z tym związanych
 6. Warsztaty ,,Motywacja do nauki” szkoła podstawowa dla uczniów.
 7. Warsztaty dla uczniów szkoła podstawowa – Agresja, przemoc rówieśnicza.
 8. Moje mocne i słabe strony.
 9. Techniki zapamiętywania i uczenia się.
 10. Profilaktyka uzależnień.

Prelekcje dla rodziców:

 1. Co dalej? – rady i wskazówki dla rodziców.
 2. „Jak pomóc dziecku kształtować umiejętność czytania ze zrozumieniem”.
 3. Współuczestniczenie w podejmowaniu decyzji  edukacyjno – zawodowej dziecka,
 4. „Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły?” – prelekcja dla rodziców.
 5. „Samouszkodzenia – zrozumieć, aby mądrze reagować”.
 6. „Jak wspierać nastolatków w ich rozwoju emocjonalnym?”
 7. „Czy to już depresja? – szkolenie dla rodziców odnośnie pierwszych symptomów depresji.
 8. Jak pomóc dziecku w uczeniu się.
 9. ,,Nauczyciele-rodzice czyli o dobrej komunikacji i współpracy w przedszkolu”.
 10. Zaburzenia ze spektrum autyzmu
 11. Postawy rodzicielskie, ich wpływ na zachowanie dzieci.
 12. Dojrzałość szkolna – aspekt poznawczy, emocjonalny i społeczny.
 13. Jak mogę pomóc mojemu dziecku osiągnąć gotowość szkolną.
 14. Zachęcanie dzieci do samodzielności.
 15. Szkoła dla Rodziców on line, stacjonarnie lub hybrydowo, w zależności od możliwości. 

Punkt informacyjno - konsultacyjny:

– punkt informacyjno – konsultacyjny w poradni (doradztwo zawodowe, dzieci zdolne, specyficzne trudności w nauce, trudności wychowawcze itp.).

 – po każdej prelekcji, warsztatach, szkoleniach możliwość konsultacji z pracownikami poradni dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Skip to content