PPP Brodnica

DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA

 • Diagnoza psychologiczna trudności szkolnych (ryzyko dysleksji).
 • Diagnoza psychologiczna zaburzeń zachowania i emocji.
 • Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku od 0 – 3 r.ż, dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z trudnościami w funkcjonowaniu poznawczym i zadaniowym wynikających z zaburzeń rozwojowych i niepełnosprawności.
 • Prowadzenie diagnozy pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju, zaburzeń emocjonalnych, specyficznych trudności w uczeniu się.
 • Ocena rozwoju psychomotorycznego dzieci 0 – 3 letnich.
 • Ocena rozwoju psychomotorycznego dzieci 5 – 6 letnich.
 • Ocena gotowości szkolnej dzieci 7 letnich.
 • Ocena ryzyka dysleksji u dzieci w okresie rocznego przygotowania przedszkolnego i w I etapie edukacyjnym.
 • Diagnoza pedagogiczna dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w celach orzeczniczych.
 • Diagnoza przyczyn trudności dydaktycznych uczniów w kl. I – III.
 • Diagnoza pedagogiczna specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) z wykorzystaniem nowych metod diagnostycznych.
 • Diagnoza uogólnionych trudności dydaktycznych.
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych uczniów.
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci z wadą słuchu, wzroku.
 • Badania logopedyczne.
 • Sondażowe badania logopedyczne.
 • Przesiewowe badania słuchu i wzroku i mowy.
 • Zespołowa diagnoza małego dziecka pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Skip to content