Zasady DziałaniaPoradnia jest placówką publiczną, działającą w systemie oświatowym i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu dzieciom ( w wieku od urodzenia ) i młodzieży, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych /DZ.U. Nr 5 z 2003 r. poz. 46/.
Z dniem 1 stycznia 1999 r., na mocy Uchwały Nr V/31/99 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 22 marca 1999 roku w sprawie utworzenia jednostek budżetowych, Poradnia stała się powiatową jednostką budżetową.
Nad merytoryczną pracą Poradni sprawuje nadzór
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Nadzór organizacyjny nad działalnością Poradni spełnia
Powiat Brodnicki
Podstawą gospodarki finansowej Poradni jest
Plan Finansowy
na który składają się po stronie dochodów
subwencja oświatowa
dotacje samorządowe.

Teren Działania


   Na mocy Decyzji z dnia 26 marca 1999 roku Starostwa Powiatowego w Brodnicy, z dniem 1 stycznia 1999 r. Poradnia obejmuje zakresem swojego działania teren:

  1. miasta Brodnicy
  2. miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie
  3. miasta i gminy Górzno
  4. gminy Bobrowo
  5. gminy Brodnica
  6. gminy Brzozie
  7. gminy Grążawy
  8. gminy Osiek
  9. gminy Świedziebnia
  10. gminy Zbiczno

 

Patron Poradni   Maria Grzegorzewska urodziła się 18 kwietnia 1888 r. we wsi Wołucza koło Rawy Mazowieckiej. Pochodziła z licznej rodziny, głęboko połączonej więzami przyjaźni. Żyjąc w środowisku wiejskim, żywo interesowała się sprawami ludzi ze wsi, a zwłaszcza losem dzieci wiejskich. Do roli pedagoga przygotowywała się zarówno w kraju jak i za granicą. Pracowała jako pedagog - praktyk, pedagog - teoretyk. Założyła 3 uczelnie w kraju i reanimowała Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.Wychowała kilkanaście pokoleń pedagogów.
   Grzegorzewska bardzo kochała dzieci, a dzieciom, które były najbardziej nieszczęśliwe poświęciła swoje prace i znaczną część życia. Kochała człowieka. Promieniowała dobrocią i nie szczędziła czasu, ani trudu, gdy trzeba było przyjść komuś z pomocą. Czyniła to chętnie powtarzając "nie ma kaleki jest człowiek". Była jedną z najpiękniejszych postaci nie tylko w pedagogice, należała też do grona najwybitniejszych kobiet w naszym kraju. Zmarła w Warszawie 7 maja 1967 roku.
   Jej imię Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brodnicy przyjęła 17 czerwca 1983 roku w X rocznicę istnienia Poradni.

 

Więcej w statucie poradni - zobacz


Działamy sprawnie, skutecznie, profesjonalnie, z uśmiechem.