OFERTA POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ


dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców

Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej w dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców (propozycja tematów szkoleń, prelekcji, warsztatów, zajęć terapeutycznych itp.)

Pogadanki/ warsztaty dla nauczycieli:

 1. Pomoc w tworzeniu IPET-u. Udział w spotkaniach zespołów nauczycieli i specjalistów w szkołach i przedszkolu opracowujących IPET dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 2. W ramach sieci współpracy dyrektorów szkół organizowanie spotkań na terenie poradni.
 3. W ramach sieci współpracy pedagogów i psychologów cykliczne spotkania na terenie poradni.
  • prawo oświatowe – omówienie obowiązujących przepisów prawnych,
  • rozpoznanie potrzeb,
  • badanie potrzeb uczniów
  • trudne zachowania uczniów – 2 spotkania.
 4. Diagnoza i terapia specyficznych trudności w uczeniu się: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia.
 5. Wpływ deficytów w sferach percepcyjno – motorycznych na naukę różnych przedmiotów; znaczenie indywidualizacji oddziaływań dydaktycznych w procesie uczenia się uczniów z dysleksją rozwojową.
 6. Rola rodziców w pokonywaniu trudności w czytaniu i pisaniu, liczeniu.
 7. Trudności w nauce u uczniów z głęboką dysleksją rozwojową.
 8. Przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej – wyrównywanie opóźnień i deficytów rozwojowych.
 9. Dostosowanie wymagań edukacyjnych u uczniów z deficytami parcjalnymi typu dyslektycznego.

Konsultacje dla nauczycieli na terenie poradni i szkół wg potrzeb.

 

Pogadanki/ warsztaty dla uczniów:

 1. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród rówieśników.
 2. Negatywne skutki zażywania  narkotyków oraz sztuka odmawiania (dokonywanie właściwych wyborów).
 3. Moje mocne i słabe strony.
 4. Techniki zapamiętywania i uczenia się.
 5. Zdrowie Emocjonalne. Kl. I – III oraz IV – VII.
 6. Warsztaty dla uczniów z zaburzeniami w zachowaniu.
 7. Agresja, przemoc rówieśnicza. – SP - podstawowe
 8. Integracja klasy – zajęcia warsztatowe dla uczniów
 9. Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego. Formy spędzania czasu wolnego z kolegami, rodziną. Tworzenie własnej gry planszowej.
 10. Prelekcje i warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla III klas gimnazjalnych, VIII klas SP  oraz dla szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu.

Prelekcje dla rodziców:

 1. Jak zachęcać dziecko do współpracy.
 2. Jak wspierać własne dziecko w procesie edukacji i wychowania, aby wpłynąć na lepsze przygotowanie do podjęcia nauki w szkole - wyrównywanie opóźnień  i deficytów rozwojowych. (gotowość szkolna).
 3. Udzielanie wsparcia wychowawczego rodzicom.
 4. Motywacja do nauki –SP podstawowe
 5. Spójność metod wychowawczych rodziców i przedszkola.
 6. Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie dzieci. Rozwijanie samodzielności u dzieci.
 7. Dlaczego należy wyznaczać dziecku granice ?
 8. Edukacja i zabawa z książką
 9. Dojrzałość szkolna. Aspekt poznawczy, emocjonalny i społeczny.
 10. Jak mogę pomóc mojemu dziecku osiągnąć gotowość szkolną ?
 11. Zachęcanie dzieci do samodzielności.
 12. Uzależnienie od gier komputerowych, smartfonów, portali społecznościowych oraz substancji psychoaktywnych.
 13. Diagnoza i terapia specyficznych trudności w uczeniu się: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia.
 14. Wpływ deficytów w sferach percepcyjno – motorycznych na naukę różnych przedmiotów; znaczenie indywidualizacji oddziaływań dydaktycznych w procesie uczenia się uczniów z dysleksją rozwojową.
 15. Rola rodziców w pokonywaniu trudności w czytaniu i pisaniu, liczeniu.
 16. Trudności w nauce u uczniów z głęboką dysleksją rozwojową.
 17. Dostosowanie wymagań edukacyjnych u uczniów z deficytami parcjalnymi typu dyslektycznego.
 18. Współpraca rodziców ze szkołą.
 19. Dziecko z zespołem Aspergera w szkole.
 20. Autyzm a integracja sensoryczna.
 21. Szkoła dla rodziców – PPP Brodnica.

Dla wszystkich

 • Uzależnienia: alkohol, narkotyki, komputer, hazard – etiologia, profilaktyka i leczenie.
 • Cyberprzemoc – jak chronić dzieci i rodzinę.
 • Przemoc – etiologia, profilaktyka i leczenie.
 • Zdrowie psychiczne i zaburzenia zdrowia psychicznego.
 • Samobójstwa – etiologia, profilaktyka i pomoc w stanach kryzysowych.
 • Tolerancja – uwarunkowania i przeciwdziałania nacjonalizmom.
 • Znaczenie wsparcia wychowawczego ze strony rodziców i szkoły w zapobieganiu wtórnym problemom emocjonalno – motywacyjnym u uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.


Działamy sprawnie, skutecznie, profesjonalnie, z uśmiechem.