strzałka do góry na główną

•03.06- 04.06.2019r. pracownicy poradni Beata Jankowska, Ewelina Bielicka, Natalia Aranowska i Katarzyna Laudańska wzięły udział w szkoleniu nt. ,,Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Chełmno


•24.05.2019r. – w Brodnicy pracownicy poradni Ewelina Bielicka i Natalia Aranowska wzięły udział w szkoleniu przygotowującym do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy.


•W dniu 25.04.2019r. na spotkaniu wizytatorów Kuratorium Oświaty z dyrektorami szkół woj. kujawsko – pomorskiego w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy pedagog Elżbieta Lorenc wygłosiła prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną na temat: „Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz tworzenie warunków do rozwoju ucznia zdolnego w środowisku szkolnym”. „Procedury postępowania przy opiniowaniu wniosków o Indywidualny Tok Nauki i Indywidualny Program Nauki”.


•09.04.2019 r doradcy zawodowi poradni pedagog Elżbieta Lorenc oraz psycholog Mirosława Kowalska brały udział w Targach Edukacji i Pracy w Brodnicy.  Oprócz uzyskania informacji promujących działalność PPP w Brodnicy zainteresowani mogli  skorzystać z konsultacji i porad  edukacyjno – zawodowych.


•02.04.2019r. – w Brodnicy pracownicy poradni: Elżbieta Lorenc, Beata Jankowska, Ewelina Bielicka i Natalia Aranowska wzięły udział w Szkoleniu i nabyły uprawnienia do posługiwania się Kwestionariuszem oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego - ,,Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE”.


•Kwiecień 2019 - Pedagog Beata Jankowska i psycholog Waldemar Pięta wzięli udział w konferencji poświęconej profilaktyce narkotykowej


•01.04.2019r. w Brodnicy pracownicy poradni: Elżbieta Lorenc, Beata Jankowska, Ewelina Bielicka, Natalia Aranowska i Katarzyna Laudańska wzięły udział w Szkoleniu i nabyły uprawnienia do posługiwania się testem do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1m.ż. do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dzieci - ,,Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego  - KORP”


•19 marca 2019 roku p. Elżbieta Lorenc oraz p. Mirosława Kowalska uczestniczyły w spotkaniu warsztatowym organizowanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Toruniu dla pracowników poradni województwa kujawsko – pomorskiego zajmujących się diagnozą dzieci zdolnych. Celem spotkania było opracowanie projektu jednolitych procedur postępowania przy opiniowaniu wniosków o Indywidualny Tok lub Program Nauki (ITN, ITP).


•02.03.2019r. – logopeda  Natalia Aranowska, Martyna Tomella i Nella Rogalska uczestniczyły w VIII Konferencji Logopedycznej "Fenomen jąkania- terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel" w Toruniu.


•07- 08.02 oraz 11.03, 18.03, 22.03.2019r. – pedagog Ewelina Bielicka i logopeda Natalia Aranowska prowadziły warsztaty dla uczniów dotyczące złości, agresji, przemocy rówieśniczej i jej przeciwdziałaniu w Szkole Podstawowej w Osieku.


•28.02 i 01.03.2019r. – pedagog Ewelina Bielicka i logopeda Natalia Aranowska prowadziły Warsztaty dla uczniów nt. ,,Złość, agresja, przemoc – profilaktyka i przeciwdziałanie”. W Szkole Podstawowej nr 1 w Brodnicy


•07- 08.02 oraz 11.03, 18.03, 22.03.2019r. – pedagog Ewelina Bielicka i logopeda Natalia Aranowska prowadziły warsztaty dla uczniów dotyczące złości, agresji, przemocy rówieśniczej i jej przeciwdziałaniu w Szkole Podstawowej w Osieku.


•02.02.2019r. w Warszawie (centrum Kształcenia "Dobra Kadra") logopeda Natalia Aranowska brała udział w szkolenie: Karty Oceny Słuchu Fonemowego- KOSF- test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka. Warsztaty z projektowaniem terapii słuchu fonemowego.


•31.01.2019r. – pedagog Ewelina Bielicka wygłosiła prelekcję dla rodziców nt. ,,Motywacja dzieci do nauki”  w Szkole Podstawowej w Kruszynach.


•09.01.2019r. i 15.01.2019r. – pedagog Ewelina Bielicka brała udział w pracach  komisji nadzorującej w Egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w CKZiU w Brodnicy, ul. Karbowska.


•W grudniu 2018 roku w ramach planowania kariery edukacyjno – zawodowej doradcy zawodowi - pedagog Elżbieta Lorenc i psycholog Mirosława Kowalska przeprowadziły cykl zajęć dla uczniów klas drugich w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy. Jeden dzień poświęcono indywidualnym konsultacjom i poradom dla uczniów klas drugich i trzecich.


•Pedagog Beata Jankowska oraz psycholog Ewa Kupczyk prowadzą:

- Szkołę dla Rodziców - cyklu spotkań psycho-edukacyjnych podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców (cykl 10 spotkań, dwie edycje w ciągu roku).

- Spotkania z pedagogami szkolnymi w ramach Sieci współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych:

• 23 października 2018r. spotkanie dotyczyło Zasad przyznawania i realizacji różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

• 12 grudnia 2018 – tematyka Całościowych zaburzeń rozwoju – w spotkaniu udział wzięła pedagog poradni Ewelina Bielicka.


•03.12.2018r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy odbyło się szkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych w świetle aktualnych przepisów.


•W listopadzie i grudniu 2018r doradca zawodowy poradni pedagog Elżbieta Lorenc przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy oraz w SP Gorczenicy, Brzoziu i Gortatowie (z oddziałami zamiejscowymi w Szczuce) zajęcia w kl VIII i III gimnazjum. Spotkania o charakterze informacyjno – warsztatowym oraz indywidualne porady i konsultacje dla zainteresowanych uczniów miały na celu udzielenie pomocy młodzieży w wyborze dalszej drogi edukacyjno – zawodowej.


•W listopadzie 2018r. w PPP w Toruniu pedagog Beata Jankowska wzięła udział w spotkaniu szkoleniowym w ramach sieci współpracy i samokształcenia specjalistów poradni w obszarze diagnozy dziecka z dysfunkcjami słuchu.


•Dnia 30.11.2018r. w Bydgoszczy (Centrum Rehabilitacji Zmysłów) logopedzi Martyna Tomella i Natalia Aranowska oraz pedagog Beata Jankowska uczestniczyły w konferencji „Niepełnosprawni chcą być sprawni”.


•29.11.2018 pedagog E. Lorenc przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Gortatowie z oddziałami zamiejscowymi w Szczuce prelekcję na temat: Rola rodzica w zakresie wspierania dziecka w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych. Odbiorcami byli rodzice uczniów kl. VIII szkoły podstawowej oraz III kl gimnazjum. W/w tematyka została również omówiona na spotkaniu z rodzicami w Szkole Podstawowej w Gorczenicy 10. 01.2019 roku


•W dniu 27.11. 2018r. w Zespole Szkół Specjalnych odbyło się spotkanie rodziców z psychologiem Mirosławą Kowalską. Tematem spotkania były nurtujące rodziców problemy związane z rozwojem seksualnym ich dzieci.


•Dnia 28.11.2018 r. w Małkach pedagog Ewelina Bielicka wygłosiła prelekcję dla rodziców pt. ,,Jak pomóc dziecku w uczeniu się”.


•Dnia 21.11.2018 r. w Jabłonowie Pomorskim pedagog Ewelina Bielicka wygłosiła prelekcję - "Nauczyciele-rodzice czyli o dobrej komunikacji i współpracy w przedszkolu".


•Dnia 17.11.2018r. logopeda Natalia Aranowska uczestniczyła w szkoleniu „Boję się mówić! –Mutyzm, fobia społeczna-diagnoza i terapia”, które odbyło się w Warszawie.


•07-08.11.2018r. surdologopedia Nella Rogalska przeprowadzała badania słuchu dzieci w Przedszkolu im. Marii Konopnickiej w Brodnicy.


•W ramach Sieci Wsparcia dnia 23.10.2018r Elżbieta Lorenc i Mirosława Kowalska odbyły spotkanie z pedagogami szkół powiatu brodnickiego na temat: Doradztwo edukacyjno–zawodowe w szkołach w świetle nowego Rozporządzenia MEN. Na spotkaniu przedstawiono także m. in. ofertę dla szkół w zakresie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu doradztwa edukacyjno – zawodowego przez pracowników naszej poradni.


•27.09.2018r. pedagog Elżbieta Lorenc brała udział w spotkaniu z nauczycielami i dyrekcją Szkoły Podstawowej w Małkach w sprawie tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów.


•27.09.2018r. pedagog Ewelina Bielicka oraz psycholog Ewa Kupczyk wzięły udział w spotkaniu z nauczycielami Zespołu szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy w sprawie tworzenia Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego dla ucznia.


•Dnia 9.09.2018r odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Szkole Podstawowej w Jajkowie w celu rozwiązania problemów wychowawczych, w którym uczestniczyła psycholog Mirosława Kowalska.


•W dniu 6.09. 2018r pedagodzy Elżbieta Lorenc i Beata Jankowska uczestniczyły w Salonie Maturzysty organizowanym na UMK w Toruniu. Wśród prezentujących się uczelni wyższych było stoisko doradców zawodowych z poradni psychologiczno – pedagogicznych woj. kujawsko – pomorskiego, m. in. z w Brodnicy, przy którym udzielano młodzieży informacji i porad edukacyjno – zawodowych.


•16.06.2018 roku pedagog Ewelina Bielicka oraz logopeda Martyna Tomella uczestniczyły w szkoleniu warsztatowym „Nauka czytania wg prof. Jagody Cieszyńskiej”. Szkolenie dotyczyło przedstawienia alternatywnej metody nauki czytania – którą wykorzystuje się u dzieci mających trudności w nauce czytania metodami tradycyjnymi (analityczno-syntetycznymi) oraz u dzieci z zaburzeniami rozwoju.


•4-5.06.2018 rok psycholog Monika Talkowska oraz pedagog Ewelina Bielicka wzięły udział w szkoleniu ,,Trening Umiejętności Społecznych” jako jednej z form terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu.


•17.05.2018 roku pedagog Ewelina Bielicka wzięła udział w pracach komisji Międzyszkolnego Konkursu Czytania i Recytacji Wierszy Trudnych Brzmieniowo uczniów klas I-III brodnickich szkół podstawowych. Konkurs odbył się w ZSP nr 3 w Brodnicy.


•16.05.2018 roku psycholodzy Ewa Pięta i Ewa Kupczyk uczestniczyły w Konferencji Szkoleniowej w Bydgoszczy ,,Uczniowie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi – przyczyny i rozwiązania”.


•12-13.04.2018 roku odbyła się Konferencja naukowo-warsztatowa ,,Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole”, w której uczestniczyli pracownicy poradni: dyrektor Hanna Królikowska, psycholog Monika Talkowska oraz pedagog Ewelina Bielicka. Część warsztatowa dotyczyła pozytywnego podejścia do zachowań trudnych osób ze spektrum autyzmu. Organizatorem przedsięwzięcia byli Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi oraz Firma Szkoleniowo-Usługowa Elżbieta Sobiech.


• 09.04.2018roku. dyrektor poradni Hanna Królikowska oraz pracownicy Monika Talkowska – psycholog, Ewelina Bielicka- pedagog uczestniczyli w Konferencji z okazji III Obchodów Światowych Dni Świadomości Autyzmu w Brodnicy organizowanej przez Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne ,,Zaczarowany Ołówek”.


• 28.02.2018 roku pedagodzy Mirosława Sośnicka i Ewelina Bielicka oraz psycholog Ewa Kupczyk uczestniczyli w szkoleniu w zakresie diagnozy specyficznych trudności w nauce matematyki ,,Dyskalkulia 10-12”, które odbyło się w Warszawie. Organizatorem szkolenia była Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku.


• 14.03.2018 roku psycholog Monika Talkowska i pedagog Ewelina Bielicka przeprowadziły warsztaty dotyczące przeciwdziałania agresji i przemocy wśród rówieśników w Szkole Podstawowej w Szabdzie dla uczniów klas I-III i IV –VII.


• 28.02.2018 roku pedagodzy Mirosława Sośnicka i Ewelina Bielicka oraz psycholog Ewa Kupczyk uczestniczyli w szkoleniu w zakresie diagnozy specyficznych trudności w nauce matematyki ,,Dyskalkulia 10-12”, które odbyło się w Warszawie. Organizatorem szkolenia była Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku.


• 27.02.2018 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie ochrony danych osobowych w świetle aktualnych przepisów.


• 05.12.2017 roku pracownicy poradni (psycholog Ewa Kupczyk i pedagodzy Beata Janowska, Ewelina Bielicka i Elżbieta Lorenc) uczestniczyli w szkoleniu w zakresie diagnozy funkcjonalnej młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi ,,TTAP – Profil umiejętności zawodowych i społecznych”.


• 25 i 26.11.2017 roku psycholog Monika Talkowska wzięła udział w szkoleniu: ,,Moi rodzice rozwodzą się- praca terapeutyczna z dzieckiem”, które odbyło się w Pracowni Pomocy Psychologicznej w Sopocie.


• W dniach 21-22.11.2017 roku psycholodzy: Ewa Pięta, Waldemar Pięta, Monika Talkowska oraz pedagog Ewelina Bielicka uczestniczyli w szkoleniu w ramach projektu: Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej.


• W dniach 15-16.11.2017 roku w Lipnie dyrektor poradni Hanna Królikowska oraz pedagodzy Ewelina Bielicka i Beata Jankowska uczestniczyli w szkoleniu z zakresu diagnozy i wspomagania rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w oparciu o zestaw narzędzi diagnostycznych TROS-KA.


• W październiku i listopadzie 2017 roku pracownicy naszej Poradni wzięli udział w szkoleniu z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu.


• W dniach 20-22.10.2017 roku w Krakowie pan psycholog Waldemar Pięta oraz pani psycholog Emilia Nowińska – Majczuk uczestniczyli w Konferencji Trzech Sekcji (Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), przy współpracy Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ, zatytułowanej ,,OBCY. INNY. TAKI SAM. W PSYCHOTERAPII".


• Dnia 26.09.2017 roku pani psycholog Ewa Kupczyk przeprowadziła warsztaty integrująco-włączające dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Pokrzydowie oraz wygłosiła prelekcję dla rodziców na temat Zespołu Aspergera.


• 26.09.2017 roku psycholog pan Waldemar Pięta w Zespole Szkół w Górznie wygłosił prelekcję dla rodziców uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz gimnazjum na temat ,,Uzależnienia od alkoholu, narkotyków, smartfonów, komputerów – etiologia, sposoby leczenia”.


• W dniu 21 września 2017 r. w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy odbyła się konferencja pt. "Organizacja kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych w placówkach oświatowych". Spotkanie, które było odpowiedzią na apel rodziców dzieci niepełnosprawnych zorganizował poseł pan Paweł Szramka. Przedstawicielami naszej Poradni były psycholog Monika Talkowska oraz pedagog Ewelina Bielicka, które wygłosiły referat na temat: ,,Pomoc udzielana dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną”.


• 25.04.2017 roku pani Dyrektor Poradni oraz pedagog Ewelina Bielicka wzięły udział w konferencji „Autyzm - praktyczne aspekty diagnozy, terapii, edukacji”, która została zorganizowana przez Uczelnię Nauk Społecznych oraz Firmę Szkoleniowo-Usługową Elżbieta Sobiech.


• W kwietniu b.r. pani pedagog Mirela Kudalska w Przedszkolu w Jabłonowie Pomorskim wygłosiła prelekcję dla rodziców na temat dojrzałości szkolnej.


• 03.04.2017 roku pracownicy naszej Poradni uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ołówek”, która odbyła się w Brodnickim Domu Kultury z okazji obchodów Światowych Dni Świadomości Autyzmu.


• W dniach 25-26 marca 2017 roku psycholog Monika Talkowska wzięła udział w szkoleniu: ,,Praktyczne oraz teoretyczne aspekty pracy psychologicznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym - problemy rozwojowe, relacje rodzice / dziecko, terapia”, którego organizatorem był Ośrodek Szkoleniowy Pracowni Pomocy Psychologicznej w Sopocie.


• Dnia 21.12.2016 roku w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Janowie psycholog Monika Talkowska przeprowadziła warsztaty dla dzieci na temat: ,,Obcy-niebezpieczny. Obrona przed psychomanipulacją”. Wygłosiła również dla rodziców prelekcję pt.: ,,Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w klasie I?”.


• 21.12.2016 roku Dyrektor Poradni – pani Hanna Królikowska wzięła udział w Wigilii szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy.


• 16. 12.2016 roku dyrektor Poradni – pani Hanna Królikowska wzięła udział w Wigilijnym Spotkaniu Opłatkowym pod przewodnictwem J.E.Ks. Bpa A.Suskiego, które było zorganizowane dla przedstawicieli wszystkich środowisk miasta i powiatu brodnickiego. Spotkanie miało miejsce w Brodnickim Domu Kultury.


• 15.12.2016 r. dyrektor Poradni – pani Hanna Królikowska wzięła udział w cyklicznym spotkaniu Sieci Współpracy Dyrektorów PPP, które miało miejsce w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie. Tematy spotkania: ,,Reforma edukacji i jej skutki w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych”, ,,Wydawanie orzeczeń i opinii WWR w kontekście postępowania administracyjnego”.


• Dnia 14.12.2016 roku Zarząd Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski i Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy zorganizowały Spotkanie Mikołajkowo-Opłatkowe w Brodnickim Domu Kultury, w którym uczestniczyła dyrektor Poradni – pani Hanna Królikowska.


• 14 grudnia 2016 r. psycholog – pan Waldemar Pięta w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy przeprowadził radę szkoleniową na temat: ,,Uzależnienia: alkohol, narkotyki, komputer, hazard. Etiologia, profilaktyka i leczenie”.


• 7 grudnia 2016 roku psycholog – pani Ewa Kupczyk w Szkole Podstawowej w Góralach wygłosiła prelekcję dla rodziców pt.: ,,Postawy rodzicielskie. Kary i nagrody w wychowaniu”, na której zostały przedstawione postawy rodzicielskie z podziałem na pozytywne i negatywne, omówiono ich skutki dla rozwoju dziecka oraz znaczenie kar i nagród w wychowaniu.


• 5 grudnia 2016 roku w Przedszkolu nr 8 w Brodnicy (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brodnicy) psycholog – pani Ewa Kupczyk wzięła udział w zebraniu z nauczycielami.


• Dnia 25.11.2016 roku dyrektor Poradni – pani Hanna Królikowska uczestniczyła w konferencji ,,Profilaktyka uzależnień – współpraca podmiotów Gminy Łysomice”.


• 23.11.2016 roku dyrektor Poradni – pani Hanna Królikowska uczestniczyła w konferencji, która odbyła się w Gdańsku w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”. .


• 09.11.2016 roku pani Monika Talkowska (psycholog) wygłosiła prelekcję na temat ,,Wychowanie do wartości”, którą wysłuchali rodzice uczniów Gimnazjum w Górznie.


• 08.11.2016 roku w Szkole Podstawowej w Górznie pani Mirela Kudalska (pedagog) wygłosiła prelekcję dla rodziców na temat: ,,Jak się uczyć?”.


• Od 5.11.2016 roku pani Beata Jankowska (pedagog) i pani Ewa Kupczyk (psycholog) rozpoczną studia podyplomowe na kierunku Surdopedagogika oraz tyflopedagogika.


• 27.10.2016 roku pani Ewa Pięta (psycholog) i pani Mirosława Sośnicka (pedagog) w Szkole Podstawowej w Osieku przeprowadziły radę szkoleniową na temat: ,,Jak pracować z uczniem z dysleksją na zajęciach w szkole”.


• 21.10.2016 roku pani Martyna Tomella (logopeda) i pani Nela Rogalska (logopeda) uczestniczyły w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej:,,SLI, APD – nowe spojrzenie na specyficzne trudności w funkcjonowaniu dzieci z zaburzeniami językowymi i słuchowymi”. Celem konferencji, której współorganizatorem był Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku, było przybliżenie problematyki związanej ze specyficznymi trudnościami w nabywaniu języka (SLI) oraz zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD). Problemy te dotyczą coraz większej liczby dzieci, które doświadczają na co dzień specyficznych problemów w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym.


• Dnia 24.10.2016 roku pani Ewa Kupczyk (psycholog) w Szkole Podstawowej w Brzoziu przeprowadziła szkolenie pt.:,,Zespół Aspergera” dla nauczycieli szkół podstawowych z Brzozia, Jajkowa i Wielkiego Leźna oraz dla nauczycieli Gimnazjum w Brzoziu.


• 21.10.2016 roku pani Martyna Tomella (logopeda) i pani Nela Rogalska (logopeda) uczestniczyły w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej:,,SLI, APD – nowe spojrzenie na specyficzne trudności w funkcjonowaniu dzieci z zaburzeniami językowymi i słuchowymi”. Celem konferencji, której współorganizatorem był Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku, było przybliżenie problematyki związanej ze specyficznymi trudnościami w nabywaniu języka (SLI) oraz zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD). Problemy te dotyczą coraz większej liczby dzieci, które doświadczają na co dzień specyficznych problemów w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym.


• 21.10.2016 roku pani Martyna Tomella (logopeda) i pani Nela Rogalska (logopeda) uczestniczyły w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej:,,SLI, APD – nowe spojrzenie na specyficzne trudności w funkcjonowaniu dzieci z zaburzeniami językowymi i słuchowymi”. Celem konferencji, której współorganizatorem był Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku, było przybliżenie problematyki związanej ze specyficznymi trudnościami w nabywaniu języka (SLI) oraz zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD). Problemy te dotyczą coraz większej liczby dzieci, które doświadczają na co dzień specyficznych problemów w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym.


• W dniach 21-23 października 2016 roku w Warszawie odbyła się konferencja ,,Natura i kultura. Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie”, której organizatorami były Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcja Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcja Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W konferencji uczestniczyli psycholodzy: pani Emilia Nowińska- Majczuk oraz pan Waldemar Pięta.


• W dniach 20.10.2016 r.-23.10.2016 r. psycholog Monika Talkowska ukończyła szkolenie doskonalące: ,,Psychoterapia poznawczo-behawioralna – skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach zaburzeń”. Szkolenie prowadziła mgr Małgorzata Gontarek – certyfikowany psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej.


• 20.10.2016 roku w ramach Toruńskich Dni Kariery pani Mirosława Kowalska (psycholog) i pani Beata Jankowska (pedagog) wzięły udział w spotkaniu szkoleniowym z doradcą zawodowym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – panią Katarzyną Mazerską. Spotkanie zorganizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu.


• 19.10.2016 roku nasza poradnia we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej zorganizowała szkolenie: ,,Ocenianie kształtujące”. Uczestnikami szkolenia byli wszyscy pracownicy pedagogiczni naszej poradni oraz nauczyciele instytucji współpracujących z naszą placówką.


• W październiku pani Hanna Królikowska (dyrektor poradni) wzięła udział w spotkaniach z wizytatorami d.s. ewaluacji zewnętrznej, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie oraz w Szkole Podstawowej w Nowych Świerczynach.


• Dnia 07.10.2016 roku z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji pani Martyna Tomella (logopeda) w Szkole Podstawowej w Małkach wzięła udział w ,,Nocnym czytaniu” przeprowadzonym dla uczniów klas 0-3.


• W październiku pani Hanna Królikowska (dyrektor poradni) wzięła udział w spotkaniach z wizytatorami d.s. ewaluacji zewnętrznej, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie oraz w Szkole Podstawowej w Nowych Świerczynach.


• 06.10.2016 roku pani Hanna Królikowska (dyrektor poradni) wzięła udział w wojewódzkiej konferencji zorganizowanej dla kadry kierowniczej szkół o placówek oświatowych: ,,Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”.


• W październiku pani Hanna Królikowska (dyrektor poradni) wzięła udział w spotkaniach z wizytatorami d.s. ewaluacji zewnętrznej, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie oraz w Szkole Podstawowej w Nowych Świerczynach.


• W październiku 2016 roku w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie oraz w Przedszkolu im. Marii Konopnickiej w Brodnicy panie Martyna Tomella oraz Nela Rogalska (logopedzi) przeprowadziły przesiewowe badania słuchu Platformą Badań Zmysłów.


• 26.09.2016 roku w ramach działań wspierających profilaktykę w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie udział w szkoleniu ,,Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole” wzięła pani Hanna Królikowska (dyrektor poradni).


• 23.09.2016 roku pani Ewa Kupczyk (psycholog) wzięła udział w szkoleniu ,,Identyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci”. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy na temat identyfikacji zjawiska krzywdzenia dzieci i diagnozy dziecka krzywdzonego oraz nawiązania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem krzywdzonym.


• 15.09.2016 roku pani dyrektor poradni Hanna Królikowska wzięła udział w konferencji ,,Dziś i jutro kultury Brodnickiej” zorganizowanej przez panią Ewę Dembek (dyrektora BDK).


• W dniach 25-26 czerwca 2016 roku psycholog Monika Talkowska ukończyła szkolenie doskonalące: ,,Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem – 10 kroków terapii lęku”. Szkolenie prowadziła mgr Ewa Stankowska – specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany terapeuta systemowy.


• 7. 06. 2016r w Gimnazjum nr 1 w Brodnicy odbył się VIII Powiatowy Konkurs „Wybieram zawód - prezentacja multimedialna”. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy zawodoznawczej, doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji i przedstawienia prezentacji multimedialnej, a także promowanie aktywnych metod nauki i integracji młodzieży. W konkursie biorą udział uczniowie gimnazjów powiatu brodnickiego, którzy w ciekawy, często zabawny sposób prezentują różne profesje. Do pracy w jury konkursu, jak co roku, zostały zaproszone p. Elżbieta Lorenc i p. Mirosława Kowalska. W tegorocznej edycji komisję konkursową wyjątkowo w okrojonym składzie zasiliła p. Lorenc. Inicjatorką i główną organizatorką konkursu jest p. Betina Lisiecka - szkolny doradca zawodowy i nauczyciel informatyki, która aktywnie współpracuje z zespołem planowania kariery edukacyjno– zawodowej naszej poradni także w innych, wspólnie organizowanych przedsięwzięciach.


• Dnia 03. 06. 2016 roku psycholog Ewa Kupczyk na zaproszenie pani pedagog Moniki Kowalskiej prowadziła warsztaty dla klasy II oraz klasy III Szkoły Podstawowej w Świedziebni nt.: „Agresja to nie tylko bicie”. Dzieci w grupach przygotowywały plakaty, które były punktem wyjścia do dyskusji o agresji i jej rodzajach.


• Dnia 24. 05.2 016 roku psycholog Ewa Kupczyk prowadziła prelekcję dla rodziców i nauczycieli nt.: „Znaczenie wsparcia wychowawczego ze strony rodziców i szkoły w zapobieganiu problemom emocjonalno – motywacyjnym uczniów.”


• W dniu 28. 04. 2016 p. Elżbieta Lorenc – pedagog/ doradca zawodowy brała udział w V Powiatowym Turnieju „Jestem mistrzem”, którego głównym organizatorem jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lub. z p. Iwoną Krajewską i p.Hanną Karczyńską na czele. Pani Lorenc, w ramach współpracy między poradniami psychologiczno –pedagogicznymi, została po raz kolejny zaproszona jako ekspert do pracy w komisji konkursowej. Głównym celem turnieju jest upowszechnianie idei doradztwa edukacyjno-zawodowego; rozwijanie zainteresowań uczniów, nauka poprzez zabawę i doświadczenie, rozwijanie kreatywności uczniów w niespodziewanych sytuacjach zadaniowych, propagowanie różnych form aktywności jako alternatywy wobec uzależnień oraz zacieśnienie współpracy szkół z rodzicami. Konkurs ten jest niezwykle ciekawym i ważnym dla młodzieży przedsięwzięciem, dostarczającym wiedzy i umiejętności przydatnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.


• 26. 04. 2016 r doradca zawodowy tut Poradni p. Elżbieta Lorenc wzięła udział w konferencji organizowanej przez KPCN w Toruniu nt. „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkołach a lokalny rynek pracy”. Na konferencji przedstawiono perspektywy zatrudnienia i oczekiwania pracodawców. Tematyka wystąpień dotyczyła również wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej ucznia, atrakcyjności doradztwa zawodowego w szkołach oraz roli i zadań profesjonalnego doradcy zawodowego w szkole. Uzyskane przez doradcę informacje oraz materiały pokonferencyjne z pewnością podniosą wartość świadczonych usług oraz przekazywanych informacji młodzieży oraz osobom zajmującym się doradztwem zawodowym w szkołach.


• 6.04. 2016 w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy odbyły się Targi Edukacji i Pracy. Poradnia zaprezentowała własną ofertę dotyczącą świadczenia usług dla młodzieży w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej. Uczestniczący w Targach uczniowie chętnie korzystali z porad i informacji doradców zawodowych poradni pani Mirosławy Kowalskiej i pani Elżbiety Lorenc, wspomagającą pracę zespołu była pani Zofia Boińska.


• W okresie od lutego do marca 2016r w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy odbywały się cykliczne spotkania z uczniami klas drugich z psychologiem- doradcą zawodowym poradni panią Mirosławą Kowalską w celu przygotowania uczniów do wyboru kariery zawodowej. Po prezentacji filmowej „Zawód przyszłości, gdzie szukać, jak zdobyć” uczniowie wykonali Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, który pozwolił ocenić własne preferencje zawodowe. Pani psycholog zaznajomiła uczniów z możliwościami edukacyjnymi po ukończeniu liceum, udzieliła informacji na temat czynników podejmowania decyzji zawodowych, aktualnej sytuacji na rynku edukacyjno-zawodowym. W trakcie zajęć uczniowie otrzymali indywidualne porady i konsultacje.


• Dnia 02. 03. 2016 roku pracownik poradni – psycholog Ewa Kupczyk została zaproszona do Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach w celu przeprowadzenia szkoleniowej rady pedagogicznej dotyczącej diagnozy gotowości szkolnej.


• 2.12.2015r pani psycholog mgr Mirosława Kowalska na szkoleniowej radzie pedagogicznej w Gimnazjum w Jastrzębiu wygłosiła prelekcję na temat : „Interpretacja zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,” Nauczyciele otrzymali informacje i porady do praktycznego wykorzystania w pracy edukacyjno-wychowawczej, skorzystali z indywidualnych konsultacji z psychologiem.


• 30. 11. 2015r doradcy zawodowi poradni psycholog p. Mirosława Kowalska i pedagog p. Elżbieta Lorenc odbyły, jak co roku, spotkania z uczniami klas trzecich w Gimnazjum w Świedziebni, za których organizację odpowiedzialny jest pedagog szkolny, pani A. Ornowska –Bartnicka. Celem zajęć jest pomoc uczniom w wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Spotkania miały charakter informacyjno- warsztatowy. Uczniowie obejrzeli prezentację filmową nt. „Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód”, w trakcie zajęć warsztatowych poznawali swoje predyspozycje i preferencje zawodowe, informacje na temat szkół ponadgimnazjalnych oraz praktycznej nauki zawodu. Ponadto uczniowie odbyli indywidualne konsultacje i porady dotyczące możliwości dalszego kształcenia i wyboru zawodu. W okresie od października do grudnia 2015r. tego typu zajęcia odbyły się również w Gimnazjum w Jastrzębiu, Zbicznie, Brzoziu, Osieku, Bobrowie, Górznie, Szczuce i Pokrzydowie.


• Dnia 28. 11. 2014 roku pracownice naszej poradni – pedagog Ewelina Bielicka oraz psycholog Ewa Kupczyk prowadziły warsztaty dla uczniów klas V Szkoły Podstawowej w Świedziebni, których celem było zwiększenie motywacji uczniów do nauki. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach pracując indywidualnie, w małych grupach, metodą burzy mózgów.


• W dniu 5. 11. 2015r na zaproszenie p. Dyrektor Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim odbyło się spotkanie pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy – psycholog p. Ewy Pięty oraz pedagoga p. Elżbiety Lorenc z nauczycielami. Celem spotkania było udzielenie pomocy oraz informacji na temat tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Spotkanie miało charakter informacyjno – warsztatowy.


• W dniu 29.10.2015 r. p. Elżbieta Lorenc- pedagog/doradca zawodowy uczestniczyła w Konferencji Powiatowej „Wybierz z głową - wybory edukacyjno-zawodowe uczniów, a potrzeby rynku pracy” Spotkanie zorganizowało Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lub., której inicjatorkami były powiatowe koordynatorki doradztwa edukacyjno-zawodowego w Nowym Mieście Lub. –p. Hanna Karczyńska i p. Iwona Krajewska. Konferencja skierowana była do rodziców, uczniów, przedsiębiorców, dyrektorów szkół, doradców zawodowych oraz pedagogów szkolnych. Głównym celem konferencji było przedstawienie diagnozy potrzeb kształcenia zawodowego w aspekcie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, w powiązaniu z oczekiwanymi wymaganiami rynku pracy oraz trafnym wyborem ścieżki kształcenia uczniów, poprzedzonym procesem doradztwa zawodowego.


• W dniu 22.10.2015r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Brodnicy brali udział jako członkowie jury w zmaganiach konkursowych kl. I-III w Gimnazjum nr 1 w Brodnicy. Tematyka spotkań poszczególnych grup wiekowych dotyczyła planowania kariery edukacyjno – zawodowej. Zmagania konkursowe poprzedzone były mini wykładami. Organizatorem, pomysłodawcą przedsięwzięcia oraz prowadzącą była p. Betina Lisiecka, szkolny doradca zawodowy, która mogła liczyć również na pomoc doradców zawodowych z poradni w przygotowaniu zajęć, głównie w zakresie wygenerowania pomysłów związanych z zadaniami konkursowymi.


• W dniach 21-22.09.2015 roku czworo naszych pracowników uczestniczyło w Regionalnej konferencji realizowanej w ramach projektu ,,System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Konferencja odbyła się w hotelu FILMAR w Toruniu i była zorganizowana przez IBD Business School na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Celem konferencji było zaprezentowanie wyników ewaluacji nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Przedstawiono także działania prowadzone w powiatowych projektach pilotażowych. Naszą uwagę najbardziej przyciągnęły zagadnienia dotyczące zmian prawnych w obszarze doskonalenia nauczycieli w kontekście pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych. W trakcie zajęć warsztatowych mieliśmy czas na wzajemną wymianę doświadczeń i opracowywanie pomysłów na formy współpracy instytucjonalnej. Na koniec prezentowaliśmy i omawialiśmy wyniki naszej grupowej pracy.


• 16 września 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach zorganizowano spotkanie dla rodziców. Zgromadzonych przywitał dyrektor szkoły pan Jan Jakubowski. Następnie psycholog naszej Poradni Monika Talkowska wygłosiła prelekcję na temat: ,,Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Podczas wykładu zostały zaprezentowane praktyczne wskazówki dotyczące postępowania wychowawczego z dziećmi. Na koniec pan dyrektor w kilku zdaniach podsumował prelekcję, poczym rodzice udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.


• Dnia 20. 05. 2014 roku w Szkole Podstawowej w Górznie psycholog Ewa Kupczyk poprowadziła prelekcję dla rodziców i nauczycieli nt: „Gotowość szkolna – jak pomóc mojemu dziecku osiągnąć gotowość szkolną?”. Pracownik poradni omówił aspekty gotowości szkolnej: społeczny, emocjonalny, fizyczny i poznawczy oraz przekazał zalecenia do rozwijania tych komponentów w domu.


• Dnia 29. 04. 2014 roku w Szkole Podstawowej w Gortatowie psycholog Ewa Kupczyk poprowadziła prelekcję dla rodziców i nauczycieli nt.: „Dziecko z zaburzeniami zachowaniaw szkole”.


• W dniu 13.02.2015r. w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy zorganizowano Jarmark Dawnych Rzemiosł. Impreza ta, to wynik realizacji kolejnego zadania konkursowego w ramach projektu „Szkoła Zawodowych Perspektyw”, ogólnopolskiego konkursu, w którym brała udział brodnicka szkoła. Działania w obszarze projektu aktywnie wspomagała p.Elżbieta Lorenc- pedagog/doradca zawodowy poradni, m. in. wspierając organizatorów pomysłami dotyczącymi zadań projektowych konkursu oraz w organizacji przedsięwzięć. Jednym z nich był jarmark zawodów, na których zaprezentowano dawne, niekiedy zapomniane zawody oraz sposób życia ludzi w odległych czasach. Uczestnicy mieli okazję posłuchać historii prezentowanych rzemiosł oraz obejrzeć krótkie scenki. Uczniowie prezentowali umiejętności związane z wybranymi profilami kształcenia. Były również stoiska rękodzielników oraz przedstawicieli ginących zawodów. Wśród zaproszonych gości z naszej Poradni była również p. dyr.Hanna Królikowska oraz p. psycholog, doradca zawodowy p.Mirosława Kowalska.


• 5.11.2014 roku w Zespole Szkół w Górznie zorganizowano spotkanie dla rodziców kl. I – IV . Zgromadzonych przywitał dyrektor szkoły Jarosław Kurzentkowski. Psycholog pani Maria Półchłopek wygłosiła prelekcję nt.: „ Przeciwdziałanie agresji. Budowanie więzi z dziećmi ”. Po zakończonym wykładzie odpowiadała na pytania rodziców oraz pedagoga szkolnego.


• 15.10.2014 roku spotkanie dyrektorów szkół powiatu brodnickiego nt: Współpracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy ze szkołami. Na spotkaniu pani dyrektor poradni omówiła m. in. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.


• „Zrozumieć Autyzm” pod takim tytułem 1.10.2014 r. odbyła się konferencja powiatowa zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy. W swoim wystąpieniu dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy Hanna Królikowska przekazała wiele ważnych i ciekawych informacji na temat autyzmu oraz przedstawiła sytuację dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w powiecie brodnickim.


• „Dysleksja. Specyficzne trudności w nauce” - pod takim hasłem, w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Dysleksji w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach, zostało zorganizowane spotkanie dla rodziców z pedagogiem p. Mirosławą Sośnicką, pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brodnicy. Na wykład zostali zaproszeni rodzice uczniów objętych pomocą psychologiczno –pedagogiczną. Pani pedagog przekazała wiele ciekawych informacji dotyczących diagnozy dzieci przez samych rodziców, już w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, terapii uczniów z dysleksją, systematycznej i zarówno ciężkiej pracy rodziców w domu we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i logopedię. Przedstawiła trudności w nauce różnych przedmiotów w klasach IV- VI oraz gimnazjum, które występują u uczniów dyslektycznych. Zapoznała ze specyfiką samego zjawiska. Wskazała wiele sławnych postaci z dysleksją. Po zakończonym wykładzie rodzice indywidualnie konsultowali się z panią pedagog.


• Dnia 29 września 2014 roku w Szkole Podstawowej w Gortatowie odbyła się prelekcja dla rodziców i nauczycieli p.t. „Motywowanie uczniów do nauki.” Podczas spotkania rodzice poznali definicję motywacji oraz podział na motywację wewnętrzną oraz zewnętrzną. Wskazano jak ważną rolę w procesie motywowania do nauki odgrywają zarówno nauczyciele, jak i rodzice. Przedstawione zostały sposoby kształtowania i rozwijania motywacji do nauki. Prowadząca: psycholog Ewa Kupczyk


• 1.10.2014 r. w Gimnazjum Nr 1 w Brodnicy pracownik poradni psycholog Ewa Pięta poprowadziła szkoleniową radę pedagogiczną związaną z nauczaniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poruszano problemy przygotowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, metod pracy, wymagań edukacyjnych wobec uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szczególną uwagę poświęcono pracy edukacyjnej i wychowawczej ucznia z autyzmem w szkole masowej. Uczestnicy rady bardzo aktywnie uczestniczyli w wymianie myśli, pomysłów na rozwiązywanie problemów uczniów.


• W dniu 24.09.2014 r w Przedszkolu M. Konopnickiej na spotkaniu z rodzicami najmłodszych grup przedszkolnych psycholog Ewa Pięta omówiła temat: „Znaczenie przedszkola w rozwoju psychospołecznym dziecka”. Podkreślano min. możliwość nauki współżycia w grupie rówieśniczej, wszechstronnego rozwoju, rozwijania sprawności i zdolności, kształtowania samodzielności w radzeniu sobie z działaniem i myśleniem. Po części wykładowej rodzice mogli zasięgnąć indywidualnych porad.


• W dniu 10.09.2014 r w Przedszkolu M. Konopnickiej odbyło się spotkanie rodziców dzieci 5 i 6 letnich z psychologiem Ewą Piętą. Tematem głównym była „ Rola dojrzałości społecznej i emocjonalnej dziecka w osiąganiu gotowości szkolnej”. W przystępnej formie rodzice poznali prawidłowości związane z nabywaniem umiejętności społecznych niezbędnych do podejmowania obowiązku szkolnego, podkreślano także wagę stymulowania rozwoju emocjonalnego dziecka w środowisku rodzinnym. Im pełniejsza jest dojrzałość, tym większa będzie gwarancja przyszłego powodzenia dziecka w nauce. Rodzice mieli możliwość skorzystania z krótkich konsultacji z psychologiem.


• 28. 01. 2014 roku pracownik poradni psycholog Ewa Kupczyk została zaproszona do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołkowie w celu przeprowadzenia warsztatów dla rodziców uczniów klas I –III oraz rocznego przygotowania przedszkolnego nt.: „Edukacja rodzinna z bajką i książką”. Rodzice pracowali w parach, małych grupach oraz indywidualnie. Poznali zalety czytania dzieciom, możliwości zastosowania bajek terapeutycznych oraz sposobów rozwijania wiedzy oraz zainteresowań dzieci poprzez czas spędzony wspólnie z książką.


Działamy sprawnie, skutecznie, profesjonalnie, z uśmiechem.